Winkelwagen

cart
0

UW VRAGEN / ONZE ANTWOORDEN*

Het bedrijf

DOEK & CO BV (DOEKENCO.NL)
Sportlaan Driene 8-10 – 7552 HA – HENGELO – NEDERLAND
Statutair : Wessex 70 – 7551 KA – HENGELO – NEDERLAND
Tel : +31 (0)85 808 1138

MARKISTOFF DEUTSCHLAND
Worringer Straße 30 - 50668 KÖLN
Tel : +49 221 599 869-97

MARKISTOFF ÖSTERREICH
Worringer Straße 30 - 50668 KÖLN - DEUTSCHLAND
Tel : +49 221 599 869-97

MARKISTOFF SCHWEIZ (D)
Worringer Straße 30 - 50668 KÖLN - DEUTSCHLAND
Tel : +49 221 599 869-97

Head Office en Agentschap PROVENCE ALPES COTE-D'AZUR
2568, route de Fréjus 83490 LE MUY - FRANCE
Tel : +33 (0)9 77 21 76 77

Agentschap LANGUEDOC-ROUSSILLON
Parc d'activité GAROSUD - 530 Rue Raymond RECOULY 34 070 MONTPELLIER
Tel : +33 (0)9 77 21 76 77

Agentschap MIDI-PYRENNEES
12 Rue de Caulet 31300 TOULOUSE
Tel : +33 (0)9 77 21 76 77

Agentschap POITOU-AQUITAINE
11 Rue Galin, 33000 BORDEAUX
Tel : +33 (0)9 77 21 76 77

Agentschap PARIS IDF
64, rue Anatole France 92300 LEVALLOIS-PERET
Tel : +33 (0)9 77 21 76 77

Agentschap RHONE-ALPES AUVERGNE
320 Avenue Berthelot, 69008 LYON
Tel : +33 (0)9 77 21 76 77

Agentschap SUISSE (F)
Av. de Champel 35, 1206 GENEVE
Tel : +41 (0)22 575 21 76

Het bedrijf DOEK & CO BV is geregistreerd onder nummer 65867440 bij de Kamer van Koophandel. Het adres van het hoofdkantoor is: Sportlaan Driene 8-10, 7552 HA, HENGELO – NEDERLAND. Statutaire vestiging : 7551 KA, 70, HENGELO - NEDERLAND

Wij vervaardigen met trots en passie doeken ter bescherming tegen de zon. Onze ambitie is om onze klanten de beste doeken ter bescherming tegen de zon aan te bieden, gemaakt volgens de regelen der kunst, door te kiezen voor de beste technische mogelijkheden en ons te concentreren op sterkte, duurzaamheid en lange levensduur.

Contact

Wij zijn dagelijks telefonisch bereikbaar van 8.00 tot 20.00 uur :

DOEK & CO BV (DOEKENCO.NL)
Sportlaan Driene 8-10 – 7552 HA – HENGELO – NEDERLAND
Tel : +31 (0)85 808 1138

DOEK & CO BV (DOEKENCO.BE)
P/A: Sportlaan Driene 8-10 – 7552 HA – HENGELO – NEDERLAND Tel : +31 (0)85 808 1138

MARKISTOFF DEUTSCHLAND
Worringer Straße 30 - 50668 KÖLN
Tel : +49 221 599 869-97

MARKISTOFF ÖSTERREICH
Worringer Straße 30 - 50668 KÖLN - DEUTSCHLAND
Tel : +49 221 599 869-97

MARKISTOFF SCHWEIZ (D)
Worringer Straße 30 - 50668 KÖLN - DEUTSCHLAND
Tel : +49 221 599 869-97

Head Office en Agentschap PROVENCE ALPES COTE-D'AZUR
2568, route de Fréjus 83490 LE MUY - FRANCE
Tel : +33 (0)9 77 21 76 77

Agentschap LANGUEDOC-ROUSSILLON
Parc d'activité GAROSUD - 530 Rue Raymond RECOULY 34 070 MONTPELLIER
Tel : +33 (0)9 77 21 76 77

Agentschap MIDI-PYRENNEES
12 Rue de Caulet 31300 TOULOUSE
Tel : +33 (0)9 77 21 76 77

Agentschap POITOU-AQUITAINE
11 Rue Galin, 33000 BORDEAUX
Tel : +33 (0)9 77 21 76 77

Agentschap PARIS IDF
64, rue Anatole France 92300 LEVALLOIS-PERET
Tel : +33 (0)9 77 21 76 77

Agentschap RHONE-ALPES AUVERGNE
320 Avenue Berthelot, 69008 LYON
Tel : +33 (0)9 77 21 76 77

Agentschap SUISSE (F)
Av. de Champel 35, 1206 GENEVE
Tel : +41 (0)22 575 21 76

We zijn per fax bereikbaar via : +33(0)9 72 41 47 24

per E-mail : contact@doekenco.nl

of door rechtsonder in uw scherm te klikken op de chat-functie.

Leveringsvoorwaarden

Algemene Voorwaarden

Inhoudsopgave:

 • Artikel 1 - Definities
 • Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer
 • Artikel 3 - Toepasselijkheid
 • Artikel 4 - Het aanbod
 • Artikel 5 - De overeenkomst
 • Artikel 6 - Herroepingsrecht
 • Artikel 7 - Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd
 • Artikel 8 - Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan
 • Artikel 9 - Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping
 • Artikel 10 - Uitsluiting herroepingsrecht
 • Artikel 11 - De prijs
 • Artikel 12 - Nakoming en extra garantie
 • Artikel 13 - Levering en uitvoering
 • Artikel 14 - Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging
 • Artikel 15 - Betaling
 • Artikel 16 - Klachtenregeling
 • Artikel 17 - Geschillen
 • Artikel 18 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

Artikel 1 - Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij de consument producten, digitale inhoud en/of diensten verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze zaken, digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer worden geleverd of door een derde partij op basis van een afspraak tussen die derde en de ondernemer;
 2. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 3. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;
 4. Dag: kalenderdag;
 5. Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden;
 6. Duurovereenkomst: een overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van zaken, diensten en/of digitale inhoud gedurende een bepaalde periode;
 7. Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel - waaronder ook begrepen e-mail - dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;
 8. Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 9. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten, (toegang tot) digitale inhoud en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
 10. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen de ondernemer en de consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 11. Modelformulier voor herroeping: het in Bijlage I van deze voorwaarden opgenomen Europese modelformulier voor herroeping. Bijlage I hoeft niet ter beschikking te worden gesteld als de consument ter zake van zijn bestelling geen herroepingsrecht heeft;
 12. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen.

Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer

Doek en Co BV (DOEKENCO.NL/DOEKENCO.BE)
Wessex 70, 7551 KA, Hengelo;
Bezoekadres: Sportlaan Driene 8-10, 7552 HA, Hengelo ;
Telefoonnummer: +31 (0)85 808 1138
E-mailadres: contact@doekenco.nl
KvK-nummer: 65867440
Btw-identificatienummer: NL856295164B01

Artikel 3 - Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal de ondernemer voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en dat zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
 4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Artikel 4 - Het aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
 3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

Artikel 5 - De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 4. De ondernemer kan zich binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 5. De ondernemer zal uiterlijk bij levering van het product, de dienst of digitale inhoud aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
  1. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;
  2. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
  3. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
  4. de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product, dienst of digitale inhoud; voor zover van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand;
  5. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is;
  6. indien de consument een herroepingsrecht heeft, het modelformulier voor herroeping.
 6. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

Artikel 6 - Herroepingsrecht

Bij producten:

 1. De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
 2. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:
  1. als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. De ondernemer mag, mits hij de consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.
  2. als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;
  3. bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.
  Bij diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd
 3. De consument kan een dienstenovereenkomst en een overeenkomst voor levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd gedurende minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
 4. De in lid 3 genoemde bedenktijd gaat in op de dag die volgt op het sluiten van de overeenkomst.
  Verlengde bedenktijd voor producten, diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd bij niet informeren over herroepingsrecht:
 5. Indien de ondernemer de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, loopt de bedenktijd af twaalf maanden na het einde van de oorspronkelijke, overeenkomstig de vorige leden van dit artikel vastgestelde bedenktijd.
 6. Indien de ondernemer de in het voorgaande lid bedoelde informatie aan de consument heeft verstrekt binnen twaalf maanden na de ingangsdatum van de oorspronkelijke bedenktijd, verstrijkt de bedenktijd 14 dagen na de dag waarop de consument die informatie heeft ontvangen.

Artikel 7 - Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

 1. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
 2. De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.
 3. De consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als de ondernemer hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.

Artikel 8 - Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan

 1. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan de ondernemer.
 2. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de consument het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) de ondernemer. Dit hoeft niet als de ondernemer heeft aangeboden het product zelf af te halen. De consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.
 3. De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.
 5. De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product. Als de ondernemer niet heeft gemeld dat de consument deze kosten moet dragen of als de ondernemer aangeeft de kosten zelf te dragen, hoeft de consument de kosten voor terugzending niet te dragen.
 6. Indien de consument herroept na eerst uitdrukkelijk te hebben verzocht dat de verrichting van de dienst of de levering van gas, water of elektriciteit die niet gereed voor verkoop zijn gemaakt in een beperkt volume of bepaalde hoeveelheid aanvangt tijdens de bedenktijd, is de consument de ondernemer een bedrag verschuldigd dat evenredig is aan dat gedeelte van de verbintenis dat door de ondernemer is nagekomen op het moment van herroeping, vergeleken met de volledige nakoming van de verbintenis.
 7. De consument draagt geen kosten voor de uitvoering van diensten of de levering van water, gas of elektriciteit, die niet gereed voor verkoop zijn gemaakt in een beperkt volume of hoeveelheid, of tot levering van stadsverwarming, indien:
  1. de ondernemer de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht, de kostenvergoeding bij herroeping of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, of;
  2. de consument niet uitdrukkelijk om de aanvang van de uitvoering van de dienst of levering van gas, water, elektriciteit of stadsverwarming tijdens de bedenktijd heeft verzocht.
 8. De consument draagt geen kosten voor de volledige of gedeeltelijke levering van niet op een materiële drager geleverde digitale inhoud, indien:
  1. hij voorafgaand aan de levering ervan niet uitdrukkelijk heeft ingestemd met het beginnen van de nakoming van de overeenkomst voor het einde van de bedenktijd;
  2. hij niet heeft erkend zijn herroepingsrecht te verliezen bij het verlenen van zijn toestemming; of
  3. de ondernemer heeft nagelaten deze verklaring van de consument te bevestigen.
 9. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

Artikel 9 - Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping

 1. Als de ondernemer de melding van herroeping door de consument op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.
 2. De ondernemer vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten door de ondernemer in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt. Tenzij de ondernemer aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.
 3. De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.
 4. Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft de ondernemer de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

Artikel 10 - Uitsluiting herroepingsrecht

De ondernemer kan de navolgende producten en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht, maar alleen als de ondernemer dit duidelijk bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld:

 1. Producten of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen;
 2. Overeenkomsten die gesloten zijn tijdens een openbare veiling. Onder een openbare veiling wordt verstaan een verkoopmethode waarbij producten, digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer worden aangeboden aan de consument die persoonlijk aanwezig is of de mogelijkheid krijgt persoonlijk aanwezig te zijn op de veiling, onder leiding van een veilingmeester, en waarbij de succesvolle bieder verplicht is de producten, digitale inhoud en/of diensten af te nemen;
 3. Dienstenovereenkomsten, na volledige uitvoering van de dienst, maar alleen als:
  1. de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en
  2. de consument heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de ondernemer de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd;
  3. Pakketreizen als bedoeld in artikel 7:500 BW en overeenkomsten van personenvervoer;
 4. Dienstenovereenkomsten voor terbeschikkingstelling van accommodatie, als in de overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering is voorzien en anders dan voor woondoeleinden, goederenvervoer, autoverhuurdiensten en catering;
 5. Overeenkomsten met betrekking tot vrijetijdsbesteding, als in de overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering daarvan is voorzien;
 6. Volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
 7. Producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben;
 8. Verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
 9. Producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;
 10. Alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij het sluiten van de overeenkomst, maar waarvan de levering slechts kan plaatsvinden na 30 dagen, en waarvan de werkelijke waarde afhankelijk is van schommelingen van de markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
 11. Verzegelde audio-, video-opnamen en computerprogrammatuur, waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
 12. Kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van abonnementen hierop;
 13. De levering van digitale inhoud anders dan op een materiële drager, maar alleen als:
  • de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en
  • de consument heeft verklaard dat hij hiermee zijn herroepingsrecht verliest.

Artikel 11 - De prijs

 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
 2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
 3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
 4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:
  1. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
  2. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
 5. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

Artikel 12 - Nakoming overeenkomst en extra garantie

 1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
 2. Een door de ondernemer, diens toeleverancier, fabrikant of importeur verstrekte extra garantie beperkt nimmer de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden indien de ondernemer is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.
 3. Onder extra garantie wordt verstaan iedere verbintenis van de ondernemer, diens toeleverancier, importeur of producent waarin deze aan de consument bepaalde rechten of vorderingen toekent die verder gaan dan waartoe deze wettelijk verplicht is in geval hij is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.

Artikel 13 - Levering en uitvoering

 1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan de ondernemer kenbaar heeft gemaakt.
 3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal de ondernemer geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.
 4. Na ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft onverwijld terugbetalen.
 5. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 14 - Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

Opzegging:

 1. De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 2. De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 3. De consument kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten:
  • - te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een bepaalde periode;
  • - tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan;
  • - altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als de ondernemer voor zichzelf heeft bedongen.
  Verlenging:
 4. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, mag niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur.
 5. In afwijking van het vorige lid mag een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van dag- nieuws- en weekbladen en tijdschriften stilzwijgend worden verlengd voor een bepaalde duur van maximaal drie maanden, als de consument deze verlengde overeenkomst tegen het einde van de verlenging kan opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 6. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd als de consument te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand. De opzegtermijn is ten hoogste drie maanden in geval de overeenkomst strekt tot het geregeld, maar minder dan eenmaal per maand, afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften.
 7. Een overeenkomst met beperkte duur tot het geregeld ter kennismaking afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften (proef- of kennismakingsabonnement) wordt niet stilzwijgend voortgezet en eindigt automatisch na afloop van de proef- of kennismakingsperiode.
 8. Duur:
 9. Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de consument na een jaar de overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste één maand opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur verzetten.

Artikel 15 - Betaling

 1. Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn, of bij het ontbreken van een bedenktermijn binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan op de dag nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.
 2. Bij de verkoop van producten aan consumenten mag de consument in algemene voorwaarden nimmer verplicht worden tot vooruitbetaling van meer dan 50%. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
 3. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
 4. Indien de consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door de ondernemer is gewezen op de te late betaling en de ondernemer de consument een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is de ondernemer gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,=. De ondernemer kan ten voordele van de consument afwijken van genoemde bedragen en percentages.

Artikel 16 - Klachtenregeling

 1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer.
 3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 4. De consument dient de ondernemer in ieder geval 4 weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen. Na deze termijn ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

Artikel 17 - Geschillen

1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Artikel 18 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

Impressum

STORES & PERGOLAS FRANCE 2568, route de Fréjus 83490 LE MUY – France
Het bedrijf STORES & PERGOLAS, met een vestigingskapitaal van € 10.000, is geregistreerd onder nummer SIRET 793 290 180 00017 bij de Kamer van Koophandel van Fréjus.

Het adres van het hoofdkantoor is: 2568, route de Fréjus 83490 LE MUY – FRANCE
Hoofdkantoor/Agentschap FRANKRIJK: +33(0)9 77 21 76 77

Agentschap ZWITSERLAND: +41 22 575 21 76

Agentschap DUITSLAND: +49 221 3007 9331

Agentschap BENELUX : +31(0)20 220 2140

E-mail: contact@storespergolas.com

Verantwoordelijke voor publicaties: STORES & PERGOLAS SAS
Site is ondergebracht bij:
OVH
2 rue Kellermann - 59100 Roubaix – France

Gegevensbescherming

Toepassing

U ziet voor u de officiële website (portal) van STORES & PERGOLAS welke tot doel heeft klanten te informeren. Het bedrijf STORES & PERGOLAS kan derden gebruiken voor het gebruik ervan. Alle uiteengezette beginselen zijn ook van toepassing op andere informatie aan klanten, bijvoorbeeld in de vorm van een nieuwsbrief. De opmerkingen met betrekking tot het gebruik van het portal heeft uitsluitend betrekking op de websites: www.toiledestore.ch en www.doekenco.nl De speciale bepalingen voor de andere websites die behoren tot STORES & PERGOLAS rechtspersoonlijkheid blijven uitdrukkelijk voorbehouden. De beginselen met betrekking tot het gebruik van dit portal kunnen worden gewijzigd op elk gewenst moment en met onmiddellijke ingang.

Intellectueel eigendomsrecht en overig recht

STORES & PERGOLAS is de eigenaar en exploitant van het portal. Handelsmerken, namen, titels, logo's, foto's, tekeningen, tekst en andere elementen daarin zijn alle eigendom van het bedrijf STORES & PERGOLAS respectievelijk de contractuele partners. De weergave op het scherm, downloaden en kopiëren van pagina's van de site zijn geen aanleiding tot het verkrijgen van enig recht (intellectueel eigendomsrecht, recht van gebruik, enz.) De (volledige of gedeeltelijke) reproductie, verzending (elektronisch of door andere middelen), wijziging, gebruik in netwerken en het gebruik van het portal voor publicatie of voor commerciële doeleinden zijn streng verboden zonder voorafgaande, schriftelijke, toestemming.

Uitsluiting van aansprakelijkheid

STORES & PERGOLAS verwerpt iedere verantwoordelijkheid (met inbegrip van nalatigheid) die zich vanuit de toegang, respectievelijk het kunnen voorkomen van onmogelijkheid van toegang tot alle of een deel van de site, of het gebruik daarvan. Toegang tot het portaal en het gebruik ervan zonder de back-up en archivering van de gegevens verzonden zijn niet gegarandeerd. Het portal bevat links naar sites van derden die niet worden beheerd of gecontroleerd door het bedrijf STORES & PERGOLAS. Laatstgenoemde weigert iedere aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor hun inhoud. Deze uitsluiting van aansprakelijkheid geldt ook voor de naleving van de wettelijke bepalingen met betrekking tot de bescherming van de gegevens door de exploitanten van deze sites in het netwerk.

Overdracht van gegevens via Internet

Het internet is, omdat het voor eenieder vrij toegankelijk is, geen veilige omgeving. Zowel voor de afzender als de ontvanger worden gegevens in beginsel in gecodeerde vorm doorgegeven. Het kan namelijk gebeuren, zelfs als de afzender en de ontvanger zich in Nederland bevinden, dat gegevens door landen gaan met een niveau van gegevensbescherming lager dan die van Nederland. Daarom aanvaardt STORES & PERGOLAS geen aansprakelijkheid voor de beveiliging van de gegevens tijdens de overdracht via Internet.

Nieuwsbrief

Een nieuwsbrief wordt verzonden aan klanten als ze daarom vragen. Het abonnement op de nieuwsbrief kan te allen tijde worden geannuleerd. Details kunnen in dit verband worden gevonden op de nieuwsbrief.

Verzamelen en gebruiken van informatie

Wanneer een bezoeker het internetportal bezoekt worden verschillende gegevens opgeslagen (bijvoorbeeld het adres IP van de bezoeker, de datum en de tijd van toegang, de naam van het bestand, enz.) Persoonlijke gegevens worden niet gebruikt. Alleen anonieme gegevens voor statistische analyse, bijvoorbeeld om het dagelijkse aantal bezoeken aan de site te meten, worden gebruikt. De gegevens worden vertrouwelijk behandeld. Zij worden niet doorgegeven aan derden buiten het bedrijf STORES & PERGOLAS, tenzij dit valt onder een wet welke in werking is getreden, of door de bevoegde strafrechtelijke justitiële autoriteiten geëist wordt. Gegevensverwerking door onze eigen diensten of de diensten van derden, bijvoorbeeld. via cookies of sociale-plug-ins (Zie het volgende punt) blijven formeel geboekt.

Diensten en diensten van derden, in het bijzonder Google Analytics en Facebook “Likes”

Deze site maakt gebruik van de Migros Community, alsmede de diensten van derde dienstverleners (hierna gezamenlijk genoemd “diensten”) in het bijzonder van Google Analytics, een dienst aangeboden door Google Inc., en de “Likes” van Facebook Inc. (hierna gezamenlijk genoemd “leveranciers”) Deze diensten verzamelen informatie en cookies (bijvoorbeeld HTML- of Flash-cookies) Dit zijn bestanden op uw computer om te helpen, de website analyseren, en worden bij het gebruik van de site geplaatst. De gegevens die zijn gegenereerd door de cookie over uw gebruik van deze website (met inbegrip van uw IP-adres) worden op onze servers of de servers van derden, leveranciers, in Nederland of in het buitenland overgedragen, opgeslagen en verwerkt; Indien nodig, kunnen ze worden gekoppeld aan uw persoon.

STORES & PERGOLAS en providers kunnen deze informatie gebruiken om uw gebruik van de site te evalueren, rapporten over de activiteiten op de websites van het bedrijf STORES & PERGOLAS en andere diensten te maken, verband hebbende met het gebruik van websites en het internet. Deze informatie kan ook, in voorkomend geval, worden overgedragen in Nederland of in het buitenland. Het kan zijn dat er geen adequate juridische bescherming is van gegevens in het buitenland. Afhankelijk van de gebruikte browser en geïnstalleerde software, de verwerking van gegevens (en de installatie van cookies) kunnen worden beperkt of voorkomen. Op de website van de browser die u gebruikt of op de sites van de leverancier van een programma (bijvoorbeeld flash-cookies, de site van Adobe Systems) vindt u informatie over de procedure die moet worden gevolgd voor adequate bescherming en opslag van gegevens. Door het gebruik van deze website, geeft u uw toestemming voor de verwerking van gegevens verzameld over uw onderwerp door aanbieders zoals beschreven hierboven en voor de bovengenoemde doel.

Beveiliging van gegevens

De veiligheid van de opgeslagen persoonlijke gegevens (bijvoorbeeld ten aanzien van een abonnement op de nieuwsbrief) is gegarandeerd.

Prijzen en beschikbaarheid van producten

Ondanks alle zorgvuldigheid bij het onderhoud van de site kan verspreiding van onjuiste gegevens niet helemaal worden uitgesloten. In het bijzonder zijn prijsaanduidingen niet contractueel vastgelegd. Alleen de prijzen aangegeven op verkooppunten zijn geldig. Op het niveau van het aanbod van producten kan het voorkomen dat enkele slechts in beperkte hoeveelheden worden aangeboden, bijvoorbeeld regionaal of alleen op verkooppunten. Ook kan een grote vraag leiden tot het uitverkocht raken van een product. Ook zijn wijzigingen in uitvoeringen voorbehouden. Alle prijzen zijn nettoprijzen, in euro (€) inclusief btw. Eventuele tijdsgebonden aanbieden gelden alleen voor de aangegeven duur.

Laatste wijziging: 01/03/2016

De fabricage van onze doeken

Levering en opslag

De vervaardiging van de zonweringdoeken is een lang en delicaat proces. Wij beschrijven hieronder de belangrijkste fasen van het maken van een zonweringdoek.
De stof arriveert in het atelier op rollen, direct van grote Europese wevers: DICKSON, SATTLER, SAULEDA, LATIM, GIOVANARDI, FERRARI etc...
De meest gebruikte soort stof voor de vervaardiging van zonweringdoek is acryl met een gewicht van 300 g/m². De stof wordt geleverd op rollen van 80 meter, met een breedte van 1,20 meter.
Deze rollen, met daarop de door onze klanten meest gevraagde kleuren, worden liggend opgeslagen.

Het op maat snijden van de breedtes stof

De rol met het doek, in de door de klant gekozen kleur(en), wordt handmatig geladen voor behandeling op een laser snijmachine.
De afmetingen van het definitieve doek worden ingevoerd in de machine, die berekent alleen het aantal te snijden stroken weefsel en hun lengte.
De machine snijdt d.m.v. een laserstraal die, behalve het snijden van het canvas, op hetzelfde moment de snijrand dicht schroeit. Dit om rafelen te voorkomen.

Het samenvoegen van de breedtes stof

De stof wordt in volgorde van verwerking naar de volgende afdeling gebracht: assemblage.
Wij gebruiken een techniek genaamd Thermowelding (thermisch lassen) Deze techniek zorgt voor verbinding van de diverse stroken stof welke ver uit superieur is aan de meer traditionele technieken.
De breedtes worden twee aan twee in een speciale machine ingevoerd die ze aan elkaar last.

De boven- en onder afwerking

Nu worden de randen van het doek afgewerkt. De kant die over de rol komt te liggen kan verschillende afwerkingen hebben. Dit noemen we de bovenste afwerking.

Het maken van de bovenste afwerking

Dit kan zijn “ruw” of d.m.v. een pees in een zoom.
Ruwe afwerking: De stof heeft geen verdere behandeling nodig en wordt op de rol bevestigd met nieten of halvemaan clips.
Afwerking met een pees: Er wordt een zoom aan de stof genaaid met daarin een kunststof pees waarvan de diameter kan variëren per doek.

Het maken van de onderste afwerking

Dit kan zijn “ruw”, d.m.v. een pees in een zoom of een holle zoom.
Ruwe afwerking: De stof heeft geen verdere behandeling nodig en wordt op de rol bevestigd met nieten of halvemaan clips.
Afwerking met een pees: Er wordt een zoom aan de stof genaaid met daarin een kunststof pees waarvan de diameter kan variëren per doek.
Afwerking met een holle zoom: De stof wordt omgevouwen en vastgenaaid. De breedte wordt ingesteld voor de diameter van de buis die er later doorheen moet glijden.

Afwerking van de randen

De randen van het zonweringdoek worden afgewerkt met een een gestikte zoom met dubbele naad.


De kwaliteitscontrole

Ieder doek dat klaar is wordt uitgespreid op een tafel en onderworpen aan een visuele inspectie door getrainde operators.
Een lasergestuurd meetapparaat meet de afmetingen van het gefabriceerde doek en vergelijkt dit met de doorgegeven maten van de bestelling. Indien alles klopt wordt het doek vrijgegeven voor verzending.

Verpakking en verzending

Het doek wordt opgerold of gevouwen door een speciale machine en verpakt in een plastic zak.
Dan volgt verpakking in een doos, etiket erop en wordt het klaargezet voor transport naar u.

Hoe kiest u een doek?

Hier vindt u ons beste, professionele, advies om het zonweringdoek te kiezen dat volledig aan uw verwachtingen voldoet.

Wanneer u snel één van de beste doeken in de markt in huis wilt halen, aarzel dan niet en bestel een doek uit de collectie: DICKSON ORCHESTRA

De meerderheid van de zonweringen in Europa is uitgerust met dit type doek….en niet voor niets!

1- Introductie

2- Welke vragen moet u zichzelf stellen voor u kiest

3- Vergelijkingstabel: welk type doek moet ik kiezen?

4- De kleurkeuze

5- Alle collecties online raadplegen of downloaden

6- Hoe nu te kiezen?

1 - Introductie

Er zijn op de Europese markt vele soorten doek te koop welke geproduceerd worden door een handvol verschillende fabrikanten.

Elk doek is uniek in thermische en mechanische performance, weerstand tegen UV, veredeling en visueel comfort.

Deze verschillen ontstaan door de methode van de productie aan de ene kant, de kwaliteit van de gebruikte materialen en de manier van kleuren aan de andere kant.

Om uw keuze te vergemakkelijken, hebben we een aantal zaken voor u vergeleken en verwerkt in onderstaand overzicht:

2 -Welke vragen moet u zichzelf stellen voor u kiest

Welke bestemming?

Is het doek voor uw zonwering, terras/tuin overkapping of als windbescherming voor uw balkon?

Inderdaad, bepaalde doeken kunnen worden gebruikt voor meerder bestemmingen en daarbinnen onderscheiden zich ook weer meerdere “doek families”

De gebruiksmogelijkheden en -beperkingen zijn niet hetzelfde, de productieprocessen evenmin.

Welk gebruik?

Wat verwacht u van het doek? Moet het u beschermen tegen hitte, licht, weer of een beetje van alles? Wilt u bijvoorbeeld een ademende stof die niet snel verkleurd? Het doek wat u zoekt vindt u wanneer u dit verhaal door loopt.

Welk budget?

De prijs van een doek hangt sterk af van de manier waarop het geproduceerd wordt en met welke materialen en technologieën. Ook het land van herkomst heeft invloed op de prijs. U heeft uw budget, wij hebben de prijsverschillen voor iedere “familie” van doek van DICKSON ORCHESTRA berekend. Aan u de keuze….

Welke kleur?

Wist u dat een donker doek efficiënter is qua bescherming tegen hitte dan een licht doek? Hoe tegenstrijdig dit ook moge klinken, het is waar. We hebben ter vergelijking twee doeken genomen van dezelfde fabrikant, uit dezelfde collectie, met hetzelfde gewicht per vierkante meter en dezelfde manier van fabricage. Het verschil zit hem puur in de kleur die we dus met opzet contrasterend hebben genomen.

Doek : DICKSON ORCHESTRA nummer 6028 zwart : zon doorlatendheid = 0.00

Doek : DICKSON ORCHESTRA nummer 0001 ecru : zon doorlatendheid = 0.27

Het is duidelijk; het lichte doek laat 30% van de zonnewarmte door waar het donkere doek het volledig tegen houdt. Verbazingwekkend nietwaar?

Conclusie: Wilt u een optimale bescherming tegen de warmte van de zon….neem een donkere kleur.

3- Vergelijkingstabel: welk type doek moet ik kiezen?

(1) De kleur heeft een belangrijke invloed op de thermische prestaties van het doek. Hoewel dit vreemd lijkt adviseren wij toch: kies een donkere kleur.

(2) Acryl doeken zijn niet geheel waterafstotend. Een kleine regenbui is echter geen probleem, u blijft droog.

(3) De kleur heeft een belangrijke invloed op de lichtdoorlatendheid van het doek. Nogmaals ons advies: kies een donkere kleur.

(4) Waterdichte acryl doeken zijn voorzien van een extra coating waardoor ze volledig waterafstotend zijn en worden daarom meestal ingezet voor professioneel gebruik (Hotels, Cafe’s, Restaurants). De kleurkeuze is derhalve zeer beperkt.

(5) Vooral tijdens de eerste paar weken van gebruik kan er door de warmte een plastic geur ontsnappen aan PVC. Dit brengt bij sommige mensen een gevoel van verstikking te weeg.

(6) Met uitzondering van de doeken van het type DICKSON SUNWORKER CRISTAL welke perfect waterdicht zijn.

(7) Het enige “nadeel” is de iets hogere gevoeligheid voor mechanische belasting t.o.v. PVC.

(8) De belangrijkste nadelen zijn de stugheid en het gewicht, waardoor het moeilijk is om op te rollen, evenals het ontbreken van thermisch comfort en ademende werking.

Algemene opmerking: het licht en dus de sfeer onder een doek is direct gerelateerd aan de kleur. Het gespannen doek is transparant. Zie het als een lichtprojector waarbij een gekleurd filter wordt geplaatst. De kleur van het licht onder een zonwering, in een winkel of onder een afscherming zal, afhankelijk van de kleur stof, radicaal anders zijn. Hou hier rekening mee bij uw keuze.

4- De kleurkeuze

De keuze van de kleur is aan u. De trend is uni-kleuren.

Bij veel flats of appartementsgebouwen is de keuze van kleuren beperkt en vastgelegd in een regelement door een “vereniging van eigenaren”.

Heeft u zelf de keuze van de kleur, kies dan een donkere tint. Het is efficiënter qua warmte en prettiger qua visueel comfort.

Sommige collecties van PVC-doek, en dan met name POLISCREEN 555, zijn zeer beperkt in termen van kleurkeuze. Dit is te wijten aan de technische beperkingen bij de vervaardiging ervan.

5- Alle collecties online raadplegen of downloaden

Wij hebben ervoor gekozen om u een zo breed mogelijke gamma van kwaliteiten en kleuren aan te bieden. De doeken die wij produceren zijn vervaardigd door de grootste Europese wevers:

DICKSON (F),

FERRARI (F),

SAULEDA (ES),

SATTLER (AU),

LATIM (F),

CITEL (ES),

RECASENS (ES)

SCREEN PROTECTORS (ES)

Via bovenstaande links staat de grote verscheidenheid aan collecties te uwer beschikking. Dit zodat u desgewenst e.e.a. online kunt bekijken of downloaden. U heeft hiermee toegang tot duizenden doeken en referenties. Zoals u begrijpt is het voor ons onmogelijk om al deze variëteiten in voorraad te hebben waardoor het heel soms voor komt dat wij de gewenste stof niet direct kunnen leveren. We moeten dan bestellen bij de fabrikant en zijn dan afhankelijk van de snelheid van levering door hen voor we kunnen beginnen aan het door u bestelde maatwerk. Gevolg hiervan kan zijn dat we de gemiddelde levertijd van 10 dagen niet halen. Waarvoor uw begrip.

DICKSON is de Europese marktleider in zonweringdoek. Een ruime meerderheid van de zonweringsystemen in Europa is voorzien van doek geweven door DICKSON. De kwaliteit is onberispelijk en de doeken hebben minimaal 5 jaar garantie.

Waarschijnlijk kiest ook u een doek van deze fabrikant. Maar dit is niet verplicht natuurlijk. We leveren stoffen van alle genoemde fabrikanten. Eén van de redenen om te kiezen voor een doek uit de collecties van DICKSON is dat we het waarschijnlijk op voorraad hebben wat zelfs een verdere verkorting van de levertijd met zich mee kan brengen!De zonweringdoeken

Acryl doeken

Doek van DICKSON (Orchestra, Max, Opéra, Symphony en Alto)

Doek van SATTLER collectie Elements

Doek van SATTLER collectie Lumera

Doek van SAULEDA collectie Alegria

Doek van SAULEDA collectie Limited Edition

Doek van SAULEDA collectie Solrain

Doek van SAULEDA collectie TOP RF

Doek van LATIM

Doeken gemaakt van andere- en speciale stoffen

Doek van Soltis 92 door FERRARI

Doek van Soltis 86 door FERRARI

Doek van SUNWORKER door DICKSON

Doek van Précontraint 502 door FERRARI

Doek van SOLSCAPE E1

Doek van POLISCREEN 555 door PROTECTOR SCREENS

6- Hoe nu te kiezen?

We gaan ervan uit dat uw zonwering reeds voorzien is van een doek dus misschien kunt u eens bekijken wat voor een soort doek het is:

Katoenen doek

Polyester doek

Acryl doek

Voorgespannen doek, met of zonder bewerking

Al deze doeken hebben andere kwaliteiten.

Tegenwoordig zijn eigenlijk alle zonweringen voorzien van acryl doek met een gewicht van ongeveer 300 gram per vierkante meter.

Als het niet weet raden wij u aan dat u een doek uit de collecties van DICKSON kiest. De kwaliteit is onberispelijk en de doeken hebben tenminste 5 jaar garantie.

Acryl doek

Het acryl doek is het beste compromis op het gebied van thermische prestaties, duurzaamheid, mechanische sterkte en prijs. Dit is niet de enig mogelijke keuze, maar het heeft ongetwijfeld de beste prijs/kwaliteit verhouding.

Dus wanneer u niet weet welk doek u moet nemen; kies dan altijd voor een acryl doek, de beste/veiligste keuze.

De toonaangevende fabrikanten, ook bekend als de wevers zijn: DICKSON (FR), SAULEDA (ES), SATTLER (AU), LATIM (FR), CITEL (ES), FERRARI (FR), RECASENS (ES), SCREEN PROTECTORS (ES)

Katoenen doek

Schermdoeken van katoen zijn zeer zeldzaam geworden. Ze hebben buitengewone kwaliteiten op het gebied van duurzaamheid en visuele aspecten. Ze zijn extreem duur en zeer zwaar. Tegenwoordig zijn deze doeken allemaal vervangen door het veel toegankelijker acryl doek. Sommige zeer exclusieve Parijse winkels gebruiken deze doeken nog vanwege hun onvergelijkbare visuele capaciteiten.

Voorgespannen doek, met of zonder bewerking

Voorgespannen doek heeft een hart van acryl dat aan de boven en onderzijde vastgezet en gespannen wordt.

De stof wordt vervolgens aan beide zijden voorzien van een laagje warme pvc die zich, door de manier waarop de stof opgespannen is, goed kan hechten. Op deze manier ontstaat een doek welke superieur is aan een doek van zuiver acryl op het gebied van mechanische kwaliteiten en is volledig waterdicht.

Het nadeel van deze doeken is hun kunststof uiterlijk. Zelfs al zijn ze van uitstekende kwaliteit, dan nog worden ze gezien als “zwaar plastic zeil”. Dit, samen met het 'eco'-aspect, maakt dat ze niet erg populair voor gebruik in zonweringen zijn.

Rekening houdende met bovenstaande hebben de betreffende fabrikanten een soortgelijke stof ontwikkeld maar dan geperforeerd. De basis is nog steeds acryl met daarop pvc alleen is de dikte van het acryl veel minder en is de gehele stof geperforeerd zodat de stof kan ademen en licht door laat.

Hierdoor ontstaat er een licht en fris klimaat onder het doek. Waar je normaal een zware, soms zelfs verstikkende, verwacht onder pvc doek is dit hier niet het geval.

Er zijn aanzienlijke verschillen in kwaliteit van voorgespannen doek. Het is vooral de kwaliteit van de coating die telt. In het kort: hoe zwaarder het doek, hoe langer het mee gaat. De standaard is het een doek met een geschat gewicht van 600 gram per vierkante meter.

De belangrijkste fabrikanten zijn FERRARI SOLSCAPE en SCREEN PROTECTORS waarbij de Franse fabrikant FERRARI als maatgevend wordt gezien.

Hoe neemt u de maten op?

Heeft u uw oude doek misschien al losgehaald? Meet het op en geef deze maten door. We maken het dan precies na.
Zit het doek nog in het systeem, ga dan als volgt te werk:
• Meet de “UITVAL” Dit is de lengte van de stof van boven tot aan de luifel arm + 30 cm voor de rol. Voeg dus +/- 30 cm toe aan de maat die u van “buitenaf” meet.
• De “BREEDTE” van het doek, komt overeen met de lengte van de roller (waar het doek omheen gedraaid wordt) verminderd met tenminste 2 centimeter zodat het doek niet gaat “wringen” als de zonwering ingedraaid wordt. U kunt er ook voor kiezen om de breedte te meten door het doek wat er in zit van links naar rechts (of vice versa) op te meten. Doe dit dan wel (zo dicht mogelijk) langs voorste bevestiging (uitval arm) omdat daar het doek het best op spanning is.
Info: BREEDTE UITVAL

Hoe vervang ik mijn zonwering doek?

Inleiding

Het vervangen van het doek van een zonwering is relatief eenvoudig en u heeft er weinig gereedschappen voor nodig.

Het makkelijkste is om het vervangen van een zonwering doek, het doek van een tuinoverkapping of het vervangen van een wind-/inkijk doek aan een balkon, met twee personen uit te voeren.

Dit is met name zo omdat de doeken meestal in het systeem gemonteerd zitten met pezen die door een sleuf getrokken moeten worden. (Onderste en/of bovenste bevestiging) De ene persoon zal het doek door de sleuf moeten trekken terwijl de andere het doek geleidt.

Het belangrijkste bij dit werkje is niet de techniek of het gereedschap maar kalmte en geduld…….

Er zijn verschillende manieren om dit te doen. Ruim 25 jaar ervaring met zonweringen en -doeken hebben we verpakt in een aantal praktijkvoorbeelden. Wat u hieronder vindt zijn bewezen technieken.

Demontage van uw oude zonweringdoek

Op enkele zeldzame uitzonderingen na is het NIET handig om het complete zonweringsysteem te demonteren bij het vervangen van het doek.

Het losmaken aan de onderkant (draag- of uitvalarm)

Begin door te kijken naar de manier waarop de stof van de zonwering is bevestigd aan de draagstang. U kunt te maken hebben met een zoom, nietjes, een sleuf of clips.

Clips: rol de zonwering volledig uit. Verwijder de clips. Schuif een platte schroevendraaier tussen de clip en de stof, let op beschadigen van het doek. Haal de schroevendraaier om zodat de clip loskomt.

Sleuf: Als het doek door een sleuf loopt, moet u deze daaruit zijdelings verwijderen. Verwijder eerst de afdekplaatjes die de de lelijke zijkantkanten van de draagstang afdichten.

Als u dit heeft gedaan, kunt u een schroef tegenkomen welke in de sleuf gedraaid zit. Deze heeft als functie te voorkomen dat het doek gaat trekken onder invloed van de mechanische belasting van het systeem. Losdraaien en verwijderen.

Open uw zonwering ongeveer 50 cm. Blokkeer het systeem in deze positie d.m.v. een riem, trekband of een touw.

Pas in dit stadium goed op!! Het systeem is vaak voorzien van veren die er voor zorgen dat het doek strak staat. Er staat op dit moment veel spanning (potentiele energie) op het systeem dat, als het niet goed vast is gezet, ineens vrij kan komen en u in onbalans kan brengen of, nog erger, kan verwonden. Zorg er dus voor dat het systeem goed geblokkeerd is!

Rol de stof van uw zonwering volledig uit.

Als uw elektrische luifel stopt voordat het doek volledig afgerold is, heeft de het systeem de instelling van de maximale uitval bereikt. Deze programmering moet omzeild worden. Raadpleeg de handleiding van de werking van de motor en/of de afstandsbediening.

Wanneer het doek van de luifel volledig is afgerold ziet u een gegalvaniseerd stalen buis.

Verwijderen van het doek van de rolbuis (bovenkant)

Nieten: Verwijder de nieten met een tang.

Clips: Verwijder de clips. Schuif een platte schroevendraaier tussen de clip en de stof, let op beschadigen van het doek. Haal de schroevendraaier om zodat de clip loskomt.

Sleuf: Als het doek door een sleuf loopt, moet u deze zijdelings verwijderen. Dat is vaak aan de ene zijde makkelijker dan aan de andere. Bepaal vooraf via welke zijde u het doek het makkelijkst kunt verwijderen.

Het kan voorkomen dat uw zonwering is voorzien van een koof waardoor u de zijkanten van de rol niet kunt zien. Als dit bij u het geval is dient u eerst de (zijkanten van) de koof te verwijderen zodat u de sleuf kunt zien c.q. erbij kunt.

Verlijmd: Het komt in zeer zeldzame gevallen voor dat de stof rechtstreeks op de rolbuis is gelijmd. Als dit het geval is, probeert u het doek er gewoon van af te trekken. Lukt dit niet dan snijdt u het doek zo kort mogelijk af. Het randje dat achterblijft heeft geen invloed op het oprollen van het doek in de toekomst.

Het verwijderen van het doek zelf

Nu trekt u aan het doek aan de kant die u gekozen heeft. Stevig trekken. Trek gelijktijdig aan de kant van de rolbuis en de draagarm.

Indien u dit alleen doet trekt u ombeurten bij de rolbuis en de draagarm.

Demontage van de volant

Indien uw zonwering voorzien is van een volant verwijdert u deze op dezelfde manier als hierboven: via de zijkant.

Het aanbrengen van uw nieuwe doek

Voorbereidingen

Zorg bij het uitpakken van u nieuwe zonneschermdoek voor een schone ondergrond. Leg ‘m bijvoorbeeld op het oude doek als dit verder niet vuil is.

Neem even de tijd om het frame en rolbuis goed schoon te maken en in het bijzonder de sleuf als het doek daardoor moet! Gebruik een goede allesreiniger van het soort "Ajax" zeer verdund, in een emmer (10 l) gevuld met warm water.

Was uw handen goed! Beter nog is het om (schone!) werkhandschoenen te dragen.

Het aanbrengen van het doek

Pak het doek uit en vouw het in de breedte. Op deze manier is het makkelijker om het doek in het systeem te schuiven.

Let op dat afwerking van de naden en zomen van het doek naar beneden wijzen bij montage.

Wanneer u het nieuwe doek in de daarvoor bestemde sleuven gaat schuiven zorg er dan voor dat u deze sleuven in spuit met een Teflon spray, te koop bij alle bouwmarkten. Dit niet vettige product zal geen sporen achterlaten op uw nieuwe doek.

Neem het doek en trek de pezen door de daarvoor bestemde sleuven met stukjes van ongeveer 20 cm per keer.

PAS OP!!

Te ruw te werk gaan kan leiden tot beschadiging en scheuren!

Eén persoon trek het doek door de sleuf en een tweede zorgt ervoor dat de stof er zo recht mogelijk (horizontaal) in gaat.

Trek het doek dus rustig door de sleuf en zorg voor begeleiding en geleiding vanaf de zijkant.

Lukt het niet om de stof door de sleuf te krijgen, controleer dan of de diameter van de pees i.c.m. de stof niet te groot is t.o.v. de sleuf. Als dit het geval is: neem contact met ons op!

Wanneer u klaar bent is de kans groot dat het doek iets rimpelig is. Dit is volkomen normaal en komt door het manipuleren met de stof tijdens het aanbrengen. Het weefsel, dat doordrongen is van coatings, is vrij stug. De stof zal zichzelf straktrekken waardoor de rimpels (plooien) verdwijnen. Het beste is om de zonwering één nachtje open te laten staan. De stof zal onder invloed van de morgendauw energiek worden. Laat het bij één nacht en let op het weer.

Vergeet niet de nieuwe volant te monteren....

Voor u het afdekkapje van de draagarm monteert zet u eerst weer de schroef terug (bij voorkeur een nieuwe van RVS-> hoeft niet) die voorkomt dat de stof kan gaan schuiven. Draai de schroef voorzichtig in de sleuf: vast = vast…

U kunt nu de riemen/het touw waarmee u het systeem op z’n plek hield lossen. Zorg dat u voor de tijd het doek opgerold heeft en er spanning staat op het canvas. Blijf wel op uw hoede voor het plotseling losschieten van het systeem.

Verzending / Levering


Voorbereiding voor verzending

Onze stoffen worden aangeleverd in speciale, op maat gemaakte, stoffen verpakkingen. Het doek is gevouwen of opgerold door een speciale machine en in een stevige polyethyleen verpakt die weer in de eerdergenoemde stoffen verpakking gedaan wordt. Zeer goed beschermt dus.
De zak met het doek erin wordt verpakt in een kartonnen doos. De kartonnen verpakking wordt gesloten door nieten of door plakband. Dan komt het etiket met uw naam- en adresgegevens erop en is het doek binnen 48 uur bij u.

Het in ontvangst nemen van het doek

Bij het in ontvangst nemen van het pakket kijkt u of het karton onbeschadigd is en maakt u het pakket open om te zien of de inhoud de reis goed heeft doorstaan. Indien u een probleem ontdekt tekent u dit aan op de transportbon en geeft een copy ervan aan de bezorger. Vergeet ook niet binnen 48 uur dit te bevestigen aan de transporteur zelf middels een aangetekend schrijven.
Haal het doek meteen uit het plastic en ontvouw deze. Zo is alles klaar om verwerkt te worden.

Levering naar Nederlandse Landen en Gebiedsdelen Overzee (LGO’s)


Op verzoek leveren wij onze maatgemaakte zonweringdoeken ook in de Nederlandse LGO’s:

• Aruba
• Curaçao
• Sint-Maarten
• Bonaire
• Sint-Eustatius
• Saba

Indicatie levertermijn: 20 werkdagen na ontvangst betaling aan Doek en Co.
U kunt het tarief voor transport berekenen rekening houdend met het feit dat een gemiddeld doek 6 kilo weegt.
Wanneer het pakket naar u onderweg is ontvangt u een mail in uw inbox met daarin de gegevens van uw zending. Hiermee kunt u uw bestelling volgen zodat u exact kunt zien wanneer deze bij u arriveert.

Hierboven vindt u de meest gestelde vragen. Mocht u uw antwoord hier niet kunnen vinden verwijzen we u graag door naar

Het Blog